Kodeks etyczny i Model 231

Tesi Elettronica e Sistemi Informativi Spa jest mocno zaangażowana w przestrzeganie najwyższych standardów jakości i prowadzenie swoich działań zgodnie z podstawowymi wartościami, w tym etyką, uczciwością i przejrzystością.

Przyjmując swój Model Tesi zamierza uwrażliwić wszystkich, którzy pracują w jej imieniu i na jej rzecz, na przejrzyste i prawidłowe zarządzanie działalnością Spółki oraz na pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów i wartości etycznych w prowadzeniu działalności, tak, aby wszyscy zewnętrzni rozmówcy firmy mieli dowody na to, że jakiekolwiek nielegalne postępowanie jest bezwzględnie potępiane przez Firmę i wszystkie osoby tam pracujące.

Z tego powodu Tesi przyjęło własny Model Organizacji, Zarządzania i Kontroli oraz powołało Organ Nadzorczy, który weryfikuje adekwatność Modelów i monitoruje ich skuteczne i efektywne stosowanie, zgodnie z wymogami Dekretu Legislacyjnego z dnia 8 czerwca 2001 nr 231.


Z Organem Nadzorczym Spółki można się kontaktować pod następującymi adresami pocztowymi i e-mailowymi:

Organismo di Vigilanza - Tesi Elettronica e Sistemi Informativi Spa
Via Privata Oslavia n. 17, 20134 Milano
email: organismo.vigilanza@tesigroup.tech
Via privata Oslavia, 17 - 20134 Milano - ITALIA - P.IVA: 06083270154